Psykologer på vej mod autorisation

Psykologer på vej mod autorisation, eksempelvis psykolog Kasper Østergaard Linde: »I supervisionerne bliver jeg særligt inspireret af Jacobs metodiske kreativitet og energiske begejstring, som jeg efter supervisionerne oplever har en direkte afsmittende effekt i mit daglige arbejde.« Læs Kaspers beskrivelser og anbefaling af supervision her:

Jeg er i øjeblikket gang med et gruppesupervisionsforløb hos Jacob i forbindelse med min autorisation som psykolog. Grunden til jeg henvendte mig var, at jeg i andre sammenhænge med undervisning og supervision havde oplevet Jacob som en dygtig og engageret underviser og supervisor, og det var derfor et ønske for mig at fortsætte min psykologfaglige udvikling under hans vejledning. Hvad angår det metodiske afsæt arbejder jeg til daglig med familieterapi, og i den forbindelse finder jeg Jacobs måde at tænke og bruge den systemiske og løsningsfokuserede tilgang inspirerende og berigende for mit arbejde med familierne.

Supervisionen foregår konkret på den måde, at vi mødes fast hver anden fredag eftermiddag i to timer, hvor vi drøfter de forskellige problemstillinger, spørgsmål, tvivl m.m, som min medsupervisand og jeg måtte have. Vi bruger i den forbindelse gerne videooptagelser af samtalerne, hvilket altid giver garanti for spændende drøftelser og overvejelser om både metodiske, processuelle og tematiske spørgsmål m.m.

Foruden de rent faglige aspekter værdsætter jeg i særlig grad atmosfæren i supervisionen, idet jeg oplever supervisionen som et fuldstændigt trygt sted at give udtryk for enhver tvivl eller spørgsmål, jeg måtte have angående mine klienter. Jeg oplever altid, at Jacob møder mig åbent og forstående, og det betyder, at jeg er tryg ved at bringe ethvert emne på banen, der måtte ligge mig på sinde.

I supervisionerne bliver jeg særligt inspireret af Jacobs metodiske kreativitet og energiske begejstring, som jeg efter supervisionerne oplever har en direkte afsmittende effekt i mit daglige arbejde. Derudover – og væsentligt for mig at nævne – repræsenterer Jacob for mig et uforligneligt fagligt forbillede, hvad angår menneskesyn og etik. Det er især inspirerende for mig at opleve, hvordan Jacob formår at møde andre mennesker – både i det ’virkelige’ liv, som f.eks. jeg selv som supervisand, og i supervisionen ang. de mennesker, jeg bringer op der – med udtalt anerkendelse, nysgerrighed og respekt, og med et særligt blik for at udforske og tage udgangspunkt i deres egne oplevelser af deres problemer, ressourcer og muligheder for bedring. Denne måde at praktisere anerkendelse, nysgerrighed og respekt vil jeg bære med mig som varig inspiration i mit arbejde – og i mit liv generelt.

Korttidsrådgivning

Både psykologisk korttidsrådgivning (PKR) på Vesterbro og i Bagsværd modtager løbende nye frivillige rådgivere i deres teams. Gruppernee havde brug for fagligt at kunne stå stærkt i den løsningsfokuserede korttidsterapi og kunne reflektere sager i gruppen med de øvrige rådgivere. Der var behov for at supervisor skulle både eksplicitere den teoretiske og metodiske valg i terapien, men også facilitere rådgivernes gensidige erfaringsudveksling og reflektion. En mængde nye supervisionsformater og måder sprang ud af supervisionen i de to relativt store grupper, som belyste det løsningsfoksuerede metode for deltagerne.

Familiebehandlere

Familiebehandlerne i Roskilde kommunes Børne- og familiecenter er en gruppe af praktikere med mange års erfaring i feltet; en gruppe, der som en del af kvalificeringen af deres behandlingsforløb med de sværeste sager fra forvaltningen mødes en gang om måneden i deres team og får supervision på dem udefra af APIS. Gruppen har ønsket at finde en måde at skabe et rum præget af den tryghed, der gør det muligt at dele egen sårbarhed og glæde sig over sine styrker, men også til at kunne blive udfordret på egne antagelser og blive provokeret til at kigge i andre hjørner og med andre vinkler. Den løsningsfokuserede supervision baner bla. vejen for et øget fokus på, hvad den der tager sagen op, egentlig ønsker at kunne gå videre med og få med sig fra supervisionen, og det at blive interviewet om sagen af superviser har givet andre opmærksomheder. Særligt gruppens gensidige sparring og reflektioner på sagerne har bidraget til at perspektivere terapierne fagligt og blive bevidst om egne bedste erfaringer i sagen.

Socialpsykiatri

Socialpædagogiske og sundhedsuddannede medarbejdere i socialpsykiatrien, eksempelvis i Slagelse kommune:
I en gruppe sammensat af kontaktpersoner fra nogle nabokommuner for de mest marginaliserede borgere, havde man fået øje på hvordan den gruppe var et oplagt sted at udveksle erfaringer, vende konkrete sager, bestyrke hinanden i, men også diskutere værdier, metoder og vurderinger. Og også bare have et sted, hvor man kunne fortælle og bare blive lyttet til, om de svære situationer deltagerne stod i, som selvfølgelig satte mærker på en. Baseret på tidligere samarbejde bad de APIS varetage supervisionen.
En af deltagerne evaluerede således efter forløbet var slut:
»Jacob har tilrettelagt supervisionen efter gruppens ønsker. Han er fagligt velfunderet i den systemiske verden og har en autentisk måde at være anerkendende på i hele sin tilgang til omverden.

Han er god til at komme med forslag til at finde andres og mine egne bedste intentioner med det, der er blevet gjort når jeg ikke selv kan.
Når jeg synes en borgerrelation/samarbejde er blevet lidt uinspirerende eller jeg mangler energi i relationen/samarbejdet, finder vi alt det der gør det spændende for mig igen og som giver mig energi tilbage. Supervisor får det frem i mig, som ønsker og forventer af mig selv, at jeg kan gøre det endnu bedre og at det jeg gør, giver rigtig god mening for både mig og borgeren.
Oprigtighed og nysgerrighed kan mærkes og den har Jacob både på mig, på borgeren og på relationen…

Sagsbehandlere og jobkonsulenter

Sagsbehandlere og jobkonsulenter, eksempelvis Agenda i Ballerup kommune, Køge jobcenter og Frederiksberg jobcenter:

Da lederen af de to sygedagpenge teams af sagsbehandlere i Køge jobcenter tog kontakt med APIS i forhold til supervision, var det efter at have fået os anbefalet fra et andet jobcenter. Lederen formulerede sit ønske om supervision sådan her:

»Det der tiltaler mig i forhold til det forløb Jacob har med [det andet jobcenter] er, at Supervisoren bruger metoden løsningsfokuseret samtaleteknik/terapi.
Som jeg er blevet det fortalt, tages der  i supervisionen udgangspunkt i hvor medarbejderne er,  i forhold til de udfordringer de har i deres arbejde.
I forhold til aktuelle sager og mødet med borgerne fokuseres der på, hvordan de kan rykke borgerne i positiv retning og hvordan borgeren kan bruge de ressourcer de har, selvom de også har en masse begrænsninger, bl.a. ved at være løsningsfokuserede. Når medarbejderne oplever, at de har udfordringer med sager eller arbejdet generelt, fokuseres der i supervisionen på mulige løsninger og supervisoren bruger en spørgeteknik der gør, at medarbejderne skal være reflekterende over deres egne handlemuligheder og ønsker til det emne der er oppe i supervisionen.
Jeg har endvidere ladet mig fortælle, at der indimellem kommer elementer af undervisning ind omkring den løsningsfokuserede metode/teknik.
Det er vigtigt, at supervisionen er konstruktiv og brugbar. At supervisionen ikke bliver et sted hvor medarbejderen bare skal sidde og komme af med frustrationer og brok  (og blive endnu mere frustrerede og trætte) – nej de skal går derfra klogere på sig selv og/eller en sag og er blevet mere bevidste om handlemuligheder.«

Behandlerteams

Tvær- eller monofaglige teams af behandlere, eksempelvis Dignity – Dansk institut mod tortur:

For de tværfaglige rehabliteringsteams er arbejdet med traumatiserede flygtninge ligeså spændende som udfordrende, og for at få det optimale ud af tværfagligheden i teamsamarbejdet, er den månedlige supervision er stedet hvor sager, samarbejde og det personlige engagement kan vendes. Teamene har ønsket en superviser udefra til at rumme og styre processen og som gennem faglige input kan give nye ideer.